Alkohol- och drogpolicy

 

Målet för vår alkohol- och drogpolicy är att Josef Lindberg i Sandarne AB skall säkerställa en drogfri arbetsmiljö. Vår avsikt är att genom policyn förebygga ohälsa, tillbud och olyckor i arbetet. Policyn gäller för samtliga medarbetare inom Josef Lindberg i Sandarne AB samt anlitade entreprenörer.

 

Alkohol får inte intas på arbetsplatser inom företaget och ingen får vistas där påverkad under arbetstid. Icke medicinsk användning av narkotikaklassade preparat och dopingpreparat får ej förekomma, varken under arbetet eller på fritiden och skall motverkas. Anställda som missbrukar alkohol eller droger skall ges möjlighet till rehabilitering och återanpassning till arbetet. Det är missbruket – inte medarbetaren – som skall bort.

 

Josef Lindberg i Sandarne AB skall verka för en öppen, konstruktiv och aktiv attityd till drogfrågor. Detta görs bl.a. genom:

 

  • Utbildnings- och informationsaktiviteter om droger och dess verkningar riktade mot nyckelpersoner.

 

  • Information om Josef Lindberg i Sandarne AB:s alkohol- och drogpolicy till samtliga medarbetare.

 

  • Ett handlingsprogram för missbruksfrågor som ger handlingsberedskap när misstanke om missbruk uppstår, så att ett begynnande beroende kan bemötas på ett tidigt stadium.

 

  • God kontakt med företagshälsovårdens experter på missbruksfrågor samt kontakt med behandlingshem.

 

  • Att medarbetare som missbrukar alkohol eller andra droger får stöd och hjälp för att upphöra med sitt missbruk.

 

  • Att det vid representation, personalfester, kurser, konferenser och avtackningar alltid finns alkoholfria alternativ. Generellt skall restriktivitet med alkohol råda vid dessa tillfällen.

 

Alla på arbetsplatsen har ett ansvar för att den som missbrukar inte skadar sig själv och andra. Attityden inom Josef Lindberg i Sandarne AB:s verksamhet skall vara att vi som arbetskamrater och medmänniskor inte accepterar kollegors missbruk. Beroendet av droger kan i värsta fall ha dödlig utgång och det är av stor vikt att hjälpinsatser kan sättas in i ett så tidigt skede som möjligt, så att en negativ utveckling kan vändas åter till ett normalt liv. Chefen har det yttersta ansvaret att ta tag i problemet. Alla medarbetare har dock ett moraliskt ansvar att uppmärksamma chefen, eller ev. annan ansvarig person på att misstanke finns om missbruk. En missbrukare tror ofta att omgivningen inte märker något. Det kan då vara väldigt effektivt att bara ställa en fråga om det finns missbruksproblem.