Josef Lindberg i Sandarne AB arbetar för en miljömässigt sund utveckling. Miljöfrågor integreras som en naturlig del i en ansvarsfull, effektiv och lönsam affärsverksamhet.

Vår verksamhet skall utvecklas med målsättningen att minska användningen av naturresurser. Vår minimistandard är att följa lagar och övriga krav som vårt företag berörs av.

Målet är att stegvis ständigt förbättra verksamheten och förebygga föroreningar ur miljöhänseende enligt följande principer. Josef Lindberg i Sandarne AB skall upprätthålla ett miljöledningssystem som gäller hela verksamheten. Miljöpolicyn ger riktlinjer för arbetet inom miljöområdet. All personal skall följa gällande rutiner och instruktioner och bl.a. genom utbildning uppmuntras ta personligt ansvar för miljöfrågor. Verksamhetens miljöpåverkan skall utvärderas och kontinuerligt övervakas. Miljöaspekter skall identifieras, miljömål fastställas och betydande miljöpåverkan reduceras eller elimineras.

Vi skall sträva efter att använda utrustning för vår verksamhet med lägsta möjliga miljöbelastning. Vid investeringar skall miljöpåverkan beaktas. För säkerställa att effekterna av oavsiktliga utsläpp vid vår anläggning blir så begränsade som möjligt skall beredskapsplaner finnas som bl.a. utarbetats i samarbete med berörda myndigheter.

Vår kommunikation skall kännetecknas av öppenhet och saklighet. Vår miljöpolicy finns tillgänglig för allmänheten på vårt kontor.